Echipa PREVENIREA.RO va oferra consultanta de Specialitate PSI .

Întocmirea și aprobarea dosarului privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu Legea 307 /2006.Întocmirea și aprobarea dosarului privind organizarea activității de protecție civilă în conformitate cu Legea 481 /2004.Efectuarea instructajelor personalului în domeniul situațiilor de urgență potrivit prevederilor legale în vigoare.Efectuarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu / cutremur și de stingere în caz de incendiu.Întocmire Planurilor de intervenție la incendiu conform prevederilor OMAI 163 /2007

Verificare, reîncărcare și repararea stingătoarelor

Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utilizat și la îndemâna oricui.

Conform legislației în vigoare (Legea nr. 307/2006) verificarea periodică a stingătoarelor de incendiu, repararea și umplerea acestora trebuie efectuată numai de persoane autorizate de Centrul Național de Securitate la Incendii și Protecție civilă.

Stingătoarele cu pulbere și cele cu dioxid de carbon trebuie verificate la un interval de 12 luni, iar stingătoarele cu spumă mecanică la un interval de 6 luni.

Baza legală : H.G.R. nr.571/2016 [pdf] [HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu]

1.Generalităti

Autorizație de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu;

2.De ce trebuie sa obtineti autorizatia PSI?

Administratorul institutiei raspunde civil sau penal (dupa caz) daca nu a luat toate masurile legale privind securitatea la incendiu.In cazul unui eveniment nedorit, societatea de asigurari poate sa refuze despagubirea pentru motivul lipsei autorizatiei P.S.I.Autorizatia P.S.I. certifica faptul ca institutia are implementate masurile legale privind securitatea la incendiu.Prin implementarea masurilor legale, institutia dumneavoastra va functiona cu un grad sporit de siguranta privind riscul la incendiu.

3.Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrarilor , la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

A.Construcţii noi sau existente la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare de destinaţie pentru care s-au emis autorizaţie de construire, aviz de securitate la incendiu, şi:

a) nu au fost puse în funcţiune;

b) au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcţiune –

1) Cerere-tip;

2) Autorizaţia de construire;

3) Avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;

4) Copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

5) Piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu”, din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

7) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

8) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

9) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

10) Opis cu documentele depuse.

Observație:

Categorii de clădiri si instalații la care I.S.U. (pompierii) trebuie să facă parte din comisia de recepție mai jos:

Conform art. 31.1. din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, categoriile de clădiri la care este obligatorie prezența inspectorilor I.S.U. iar aceasta se face cu adresa scrisă la instituțíe la momentul recepției construcțiilor în calitate de membri ai comisiei de recepție, conform H.G. 343/2017 privind stabilirea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații.

clădiri civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte;

clădiri civile din categoria de importanță excepțională sau deosebită;

clădiri de producție și/sau depozitare cu suprafețe desfășurate de peste 5.000 mp și risc mare sau foarte mare de incendiu;

centrele comerciale cu suprafața desfășurată de peste 2.500 mp;

parcajele cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme;

clădirile de turism având capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare;

spitale;

cămine pentru copii și bătrâni sau altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure.

B.“Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu”

1) Cerere-tip;

2) Avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;

3) Schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

4) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

5) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

7) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

8) Opis cu documentele depuse.

C.DOCUMENTE pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu la

“Instalaţii de stingere, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente care se supun avizării/autorizării, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu”

1) Cerere-tip;

2) Avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;

3) Schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

4) Piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

5) Schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

7) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

8) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

9) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

10) Planul la scara 1:100 sau 1:200 al reţelei de hidranţi exteriori;

11) Opis cu documentele depuse.

D.DOCUMENTE pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu la

“Sisteme de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi”

1) Cerere-tip;

2) Planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor;

3) Schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;

4) Dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu”;

5) Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. şi detalii de execuţie;

6) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

7) Lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

8) Opis cu documentele depuse.

Baza legala: Ordin MAI nr.129/2016 [pdf] [Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă] respectiv conțínut scenariu de securitate la incendiu

Mai multe informații aici.

Informatii utile avizare si autorizare securitate la incendii

Categoriile de contructii care se supun aviz-autorizatiei

2.Aviz-autorizatie de securitate la incendiu

3.Aviz-autorizatie securitate protectie civila

4.Model solicitare punct de vedere aviz-autorizate.

Sursa ISU.

DESCARCA

* Toate campurile sunt obligatorii

INFORMATII

CONTACT RAPID

Societatea noastra , produce si comercializeaza intreaga gama de indicatoare de securitate care sunt prevazute de normele legale in vigoare, atat in tara cat si in Comunitatea Europeana, dat fiind faptul ca Romania este afiliata la organismele Europene si a adoptat inclusiv sistemul European de semne si simboluri utilizate in activitatile economice , indiferent de domeniul acestora. 

Contacteaza-ne acum pentru o oferta personalizata de pret! 

Call Now Button
0
    0
    Cosul de cumparaturi
    Cosul este golInapoi la magazin
    Scroll to Top